TinyMCE 4 Lorem Ipsum plugin

A simple FREE Lorem Ipsum plugin for the new TinyMCE 4 WYSIWYG editor for placing some dummy text.
Advantage, quickly add some content to a page

Install

Unzip and upload the map lorumipsum to your tinymce/plugin directory

Now add lorumipsum to your tinymce.init - plugins: and your toolbar

<script type="text/javascript">
tinymce
.init
(
selector
:"textarea"
,
plugins
:["advlist autolink lists link image charmap print preview anchor","searchreplace visualblocks code fullscreen","insertdatetime media table contextmenu paste lorumipsum"
],
toolbar
:
"insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image lorumipsum"
);
</script>

Download here !

NEW! Wordpress version.

Only for version 3.9 or higher

 Klik hier om de video af te spelen

Download here the Wordpress version

 
   « Artikelen overzicht

Google plus verdwijnt en SEO

Google plus was een goede manier om links te plaatsen naar je nieuwe pagina's zodat deze werden geïndexeerd. ...
 

Zoekmachine optimalisatie voor de toekomst

Waar moet je als bedrijf de komende tijd op focussen als het gaat om zoekmachine optimalisatie? Werk als ...
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse ...