TinyMCE 5 Lorem Ipsum plugin

Free Tinymce 5 lorem ipsum pluginA simple FREE Lorem Ipsum plugin for the new TinyMCE 5 WYSIWYG editor for placing some dummy text.
Advantage, quickly add some content to a page

Install

Unzip and upload the map lorumipsum to your tinymce/plugin directory

Now add lorumipsum to your tinymce.init - plugins: and your toolbar

<script type="text/javascript">
tinymce
.init
(
selector
:"textarea"
,
plugins
:["advlist autolink lists link image charmap print preview anchor","searchreplace visualblocks code fullscreen","insertdatetime media table contextmenu paste lorumipsum"
],
toolbar
:
"insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image lorumipsum"
);
</script>

Download here !

 
   « Producten overzicht

Een headless cms juist nu

Wat is dat ? Dat is eigenlijk een content management systeem (CMS) waarbij het vullen van content en het ...
 

Stop referrer spam

Wat is Referrer spam ? Het woord zegt het al eigenlijk, verwijzende spam. Wat hier mee bereikt wordt is ...
 

Search by Voice voor websites en cms systemen

oftewel zoeken door middel van spraak. Voice search is kortweg zoeken op Google via je stem en niet via je ...